Pokrstení ľudia tvoria spoločnosti, ktoré sa riadia (alebo ktoré by sa mali riadiť) podľa zásad vychádzajúcich z evanjelia a z Tradície, ktorú v Cirkvi odovzdáva Duch Svätý. Ak platí, že myšlienky majú dôsledky v živote jednotlivcov a celých spoločností, o to viac to platí v prípade krstu ...

Ruženec je stáročia výnimočnou modlitbou, o účinnosti ktorej svedčia mnohé milosti, zázračné Božie zásahy, obrátenia a uzdravenia. Panna Mária, svätci a cirkevní učitelia povzbudzovali k modlitbe posvätného ruženca, ktorej moc sa osobitným spôsobom prejavila v 20. storočí. Vo svetle uplynulého 100. výročia fatimských zjavení ešte ...

Narodila som sa ako druhé dieťa mladých manželov. Moja mama pochádzala z dobrej, katolíckej, mnohodetnej rodiny, zatiaľ čo otec bol z rodiny, ktorej hlavou bol alkoholik. Otec bol veľmi nervózny človek, takže všetci – ja, moja sestra, brat, ba aj ...

Keď som bol imámom v mešite, učil som členov môjho spoločenstva, že Ježiš Kristus nie je Boh. Pre mňa bol Bohom len Alah, ktorý predsa nemá ženu, teda nemôže mať ani syna. Raz sa ktosi zo zástupu nahlas opýtal: „Kto ...

Vážení čitatelia Ostaňte v láske! Do nového čísla Ostaňte v láske sme pripravili články a svedectvá, ktoré ukazujú mimoriadne Božie dielo v živote konkrétnych ľudí. Nech čítanie týchto textov vo vás roznieti plameň živej viery. V čísle 3-2023 Ostaňte v ...

Ordinár mexickej diecézy Chilpancingo-Chilapa Mons. Alejo Zavala Castro uznal pastierskym listom z 12. októbra 2013 eucharistický zázrak, ktorý sa udial 21. októbra 2006 v chráme v Tixtle. Keď slabne viera v reálnu Kristovu prítomnosť v Eucharistii, Pán Boh dáva znamenia, aby sme si uvedomili, že počas ...

Hovorí sa, že alkoholizmus a narkománia sú najväčšími závislosťami a chorobami 21. storočia. Často však zabúdame na to, že príčinou všetkých závislostí je nedostatok Božej lásky. Ak nepoznáme Boha a jeho lásku, ak ho odmietame, zákonite si ho nahrádzame niečím iným… Chcem svedčiť o tom, ...