„Úlohou každého človeka je byť tvorcom vlastného života: má z neho urobiť umelecké veľdielo,“ napísal svätý Ján Pavol II. Ako to však docieliť? Na pomoc nám prichádza Karol Wojtyła, ktorý nám zanechal nielen príklad svojho svätého života, ale aj veľa múdrych ...

Výzva Panny Márie k obráteniu z Fatimy z roku 1917 „nie je jednorazová. Jej výzvu musíme prijímať z generácie na generáciu v závislosti od nových ,znamení čias‘. Treba sa k nej ustavične vracať“ (svätý Ján Pavol II.). Sté výročie zjavení Panny Márie vo Fatime prežívame v mimoriadnych ...

„Z duší, ktoré vyťahujem z najhlbších priepastí bahna, robím najkrajšie veľdiela.“Každý, kto vloží svoju dôveru v Ježiša a odovzdá mu svoje srdce, prežije v sebe samom zázrak zrodenia čistej lásky – vznik „najkrajšieho veľdiela“. Boh nám zjavil, že sexuálne spolužitie vo sviatostnom manželskom zväzku ...

Prostredníctvom Alície Lenczewskej (1934 – 2012) nás Ježiš prosí, aby sme plnili výzvy jeho matky k obráteniu, pokániu a modlitbe. † Satan je bezmocný voči tým, čo mu nedávajú dovolenie a odmietajú všetko, na čom spočinul tieň zla a nesúladu s evanjeliom. V temnote, ktorá vďaka ...

Ak si žil v malom mestečku, mal si otca alkoholika a videl si mamu, ktorú otec zbil, pochopíš, aké mám problémy. Samozrejme, nezažil som od otca len to najhoršie. Od neho som sa naučil byť pracovitý a zodpovedný, ale aj napriek tomu sa ...

Blahoslavený kňaz Michal Sopočko, spovedník a duchovný vodca svätej Faustíny, napísal, že zárukou dobrého a šťastného života je dôvera v Boha. Dôvera ako Dávidov prak Michal Sopočko vysvetľoval, že každodenné a časté úkony dôvery vyjadrené v slovách „Ježišu, dôverujem ti“ nemajú za úlohu ...