Klinika čistých sŕdc

„Z duší, ktoré vyťahujem z najhlbších priepastí bahna, robím najkrajšie veľdiela.“Každý, kto vloží svoju dôveru v Ježiša a odovzdá mu svoje srdce, prežije v sebe samom zázrak zrodenia čistej lásky – vznik „najkrajšieho veľdiela“.

Boh nám zjavil, že sexuálne spolužitie vo sviatostnom manželskom zväzku môže byť svätým prejavom lásky, skrze ktorý majú manželia účasť na živote a láske Najsvätejšej Trojice. Právo na sexuálne spolužitie dáva len Boh vo sviatosti manželstva. Predmanželské a mimomanželské spolužitie, homosexuálne úkony, pornografia, masturbácia a podobne sú vždy smrteľným hriechom, ktorý vedie k totálnemu egoizmu, čiže k peklu.

Len ľudia čistého srdca sú šťastní, pretože dokážu milovať. Najdôležitejšou životnou úlohou každého z nás je teda dozrievať v láske a nadobúdať dar čistého srdca.
Ježiš nás chce naučiť milovať a preto nás chce viesť po náročnej ceste dozrievania v láske. Chce uzdraviť a očistiť naše srdce, a preto všetkých pozýva do spoločenstva Hnutia čistých sŕdc. Je to duchovná klinika, v ktorej uzdravuje, očisťuje a premieňa srdcia zranené hriechom a zázračne tvorí dar čistej lásky. Ako kedysi povedal blahoslavenej Benigne: „Z duší, ktoré vyťahujem z najhlbších priepastí bahna, robím najkrajšie veľdiela.“ Každý, kto vloží svoju dôveru v Ježiša a odovzdá mu svoje srdce, prežije v sebe samom zázrak zrodenia čistej lásky – vznik „najkrajšieho veľdiela“. Z toho, kto miluje takouto láskou, vyžaruje nebeská krása. Každý, kto žije v milosti posväcujúcej, má účasť na kráse čistej lásky.

Na klinike čistých sŕdc má Ježiš stále pohotovostnú službu a čaká na každého z nás. Môžeme k nemu prísť v každú hodinu dňa i noci. Preňho neexistujú beznádejné prípady. On dokáže uzdraviť z najväčších rán, zodvihnúť z najťažších pádov a oslobodiť z najbeznádejnejších situácií. Treba mu však bezhranične dôverovať a prijať jeho nekonečné milosrdenstvo.
Treba k nemu prísť a ako márnotratný syn mu vyznať svoje hriechy, oľutovať ich s túžbou polepšiť sa. Vtedy Ježiš vykoná zázrak odpustenia všetkých hriechov a prinavráti ti dokonalú dôstojnosť Božieho dieťaťa. Potom ho prijmi v Eucharistii do svojho srdca, odovzdaj sa mu ako jeho výlučné vlastníctvo a pomodli sa Modlitbu zasvätenia Hnutia čistých sŕdc. Takéto úplné odovzdanie všetkých oblastí života pod Kristovu vládu nás zároveň zaväzuje premáhať každý deň svoje slabosti a egoizmus. Ide o to, aby sme si vytvorili taký denný program, v ktorom bude na prvom mieste modlitba, ďalej zmysluplná práca a dôstojný odpočinok. Najúčinnejším liekom, ktorý Ježiš pri liečbe používa, je jeho láska, ktorú môžeme zadarmo prijímať pri modlitbe a vo sviatostiach pokánia a Eucharistie.

K tomu nám pomôže sebadisciplína, s ktorou máme uskutočňovať svoj denný program. Nesmie v ňom chýbať presne určený čas na ruženec, Korunku k Božiemu milosrdenstvu, čítanie Svätého písma a ak je to možné, aj čas na svätú omšu a poklonu Najsvätejšej sviatosti. Toto je Ježišov recept a podstata duchovnej terapie na jeho „klinike čistých sŕdc“. Ježiš pozýva na liečbu a formáciu všetkých bez výnimky.

Liečba na Ježišovej klinike spočíva v dozrievaní v čistej a nezištnej láske. Je to namáhavý výstup na najvyšší duchovný štít, ktorý sa volá láska. Je to neraz bolestné premáhanie svojej náklonnosti k hriechu a rôznych chýb, ako aj nadobúdanie čností. Chyba, ako napísal svätý Bazil, je „nesprávne a Božím prikázaniam odporujúce používanie schopností, ktoré nám Boh dal na to, aby sme konali dobro. A naopak: čnosť, po ktorej Boh túži, spočíva vo využívaní tých istých schopností v súlade s Božím príkazom a s dobrým úmyslom“.
Dosiahnuť sebaovládanie (čnosť) a dar čistého srdca nemožno bez namáhavej vnútornej práce, ktorou sa snažíme podriadiť všetky oblasti svojho života Ježišovmu panovaniu. Vtedy nás Ježiš môže uzdravovať, vychovávať a viesť po dobrodružných, avšak neraz aj veľmi náročných cestách duchovného života.
„Čistota predpokladá naučiť sa sebaovládaniu, ktoré je výchovou k ľudskej slobode. Alternatíva je zrejmá: alebo človek ovláda svoje vášne a nadobudne pokoj, alebo sa nechá nimi zotročiť a stane sa nešťastným“ (KKC 2339).

Bez Ježiša sme bezmocní, nie sme schopní ovládať svoje vášne, nedokážeme zvíťaziť nad svojím egoizmom, premôcť svoje zlozvyky a chyby. Preto sa musíme z celého srdca privinúť k Ježišovi a prijať jeho pozvanie do Hnutia čistých sŕdc. Je to spoločenstvo, v ktorom je jediným lekárom, učiteľom a vodcom sám Ježiš Kristus. Môže doň vstúpiť každý, kto chce svoje srdce odovzdať Ježišovi a naučiť sa od neho milovať čistou láskou. Ten, kto chce vstúpiť do HČS, mal by prijať a plniť všetky záväzky obsiahnuté v Modlitbe zasvätenia HČS. A ak by niekto padol do ťažkého hriechu, nech hneď pristúpi k sviatosti pokánia, aby opäť žil v milosti posväcujúcej.

Ak chceš vstúpiť do HČS, choď najskôr na spoveď, potom prijmi Ježiša v Eucharistii a následne sa pomodli Modlitbu zasvätenia HČS.
Prosíme ťa, informuj našu redakciu o veľkej udalosti, akou bol tvoj vstup do HČS, aby sme ti mohli poslať osobitné požehnanie a vpísať ťa do Knihy čistých sŕdc.
Povzbuďte svojich známych, aby plávali proti prúdu demoralizácie. Vytvorme módu čistoty – urobme to pre spásu ľudí a ako svedectvo pre svet! Čítajte a dávajte aj iným Milujte sa!, ktoré je evanjelizačným a formačným časopisom HČS. Posielajte nám svedectvá o svojom boji za čisté srdce, ktorými môžete povzbudiť a motivovať aj iných.
Všetkých členov HČS prosíme o každodennú vzájomnú modlitbu. V takomto duchovnom modlitbovom spoločenstve je veľká Božia moc, ktorú tak veľmi potrebujeme v každodennom boji proti silám zla. „Pri všetkom si vezmite štít viery, ktorým môžete uhasiť všetky ohnivé šípy zloducha! A zoberte si aj prilbu spásy a meč Ducha, ktorým je Božie slovo! Vo všetkých modlitbách a prosbách sa modlite v každom čase v Duchu! A v ňom vytrvalo bdejte a proste za všetkých svätých!“ (Ef 6, 16 – 18).
Srdečne vás všetkých pozdravujem a z celého srdca vám žehnám.

P. M. Piotrowski TChr
s redakčným spoločenstvom

Modlitba zasvätenia Hnutia čistých sŕdcPane Ježišu, ďakujem ti, že ma miluješ bezhraničnou láskou, ktorá chráni pred zlom, dvíha z najväčších pádov a uzdravuje najbolestnejšie zranenia. Odovzdávam ti svoju pamäť, rozum a vôľu, dušu a telo s jeho sexualitou. Sľubujem, že sa budem zdržiavať sexuálneho života až do uzavretia sviatostného manželstva. Rozhodujem sa nečítať, nekupovať a nepozerať pornografické časopisy, programy a filmy. (Dievčatá dodajú: Rozhodujem sa slušne sa obliekať a neprovokovať v iných žiadostivé myšlienky a túžby.) Sľubujem, že sa budem s tebou každý deň stretávať pri modlitbe, čítaní Svätého písma, v častom prijímaní Eucharistie a poklone Najsvätejšej sviatosti. Rozhodujem sa pravidelne pristupovať k sviatosti zmierenia, nepoddávať sa znechuteniu a bez otáľania vstať z každého hriechu. Pane Ježišu, uč ma systematicky pracovať na sebe, daj mi schopnosť ovládať svoje sexuálne vzrušenie a emócie. Prosím ťa o odvahu každý deň bojovať so zlom, aby som nikdy nebral/nebrala drogy a vyhýbal/vyhýbala sa akejkoľvek závislosti, predovšetkým alkoholu a cigaretám. Uč ma konať tak, aby v mojom živote bola najdôležitejšia láska.Panna Mária, moja Matka, veď ma po cestách viery až k samému žriedlu lásky – k Ježišovi. Podľa príkladu svätého Jána Pavla II. sa ti úplne zasväcujem: „Totus tuus, Mária!“ Tvojmu Nepoškvrnenému Srdcu odovzdávam seba, všetko, čím som, každý svoj krok, každú chvíľu svojho života. Blahoslavená Karolína, vyprosuj mi dar čistého srdca. Amen.