Nepoškvrnené Srdce mojej matky zvíťazí

Prostredníctvom Alície Lenczewskej (1934 – 2012) nás Ježiš prosí, aby sme plnili výzvy jeho matky k obráteniu, pokániu a modlitbe.

† Satan je bezmocný voči tým, čo mu nedávajú dovolenie a odmietajú všetko, na čom spočinul tieň zla a nesúladu s evanjeliom. V temnote, ktorá vďaka súhlasu ľudí čoraz väčšmi zahaľuje svet, je jediným svetlom hrdinská viera, vernosť môjmu učeniu a odovzdanie sa pod ochranu mojej matky, ktorá rozdrví hadovi hlavu (Słowo pouczenia 308). 

† Nepoškvrnené Srdce mojej matky zvíťazí. Ona je Matkou Cirkvi, ktorá je stále svätá, nezávisle od hriechov a zrady mnohých detí Cirkvi.

Svätosťou Cirkvi som ja, moji apoštoli, moji oddaní služobníci, ktorí sa skrze svoju obetu mučeníctva stali základom, múrom a klenbou mojej svätyne. V nej som živý a opravdivý a v nej prostredníctvom svojich služobníkov živím svoje deti, vraciam im život a vediem ich do domu Otca.

Moja Cirkev trpí tak, ako som
trpel ja. Je zranená a krváca tak ako ja, ktorý som cestu na Golgotu zmáčal svojou krvou. Je opľúvaná a ponižovaná tak, ako bolo opľuté a ponižované moje telo. Tacká sa a padá tak ako ja, ktorý som padal pod ťarchou kríža, pretože aj ona v priebehu rokov a epoch nesie kríž mojich detí. Napriek tomu však vstáva a kráča k zmŕtvychvstaniu, prechádzajúc cez Golgotu a ukrižovanie mnohých svätých. Ale pekel-né brány ju nepremôžu, pretože múdrosť a moc Božieho Ducha ju vedie skrze srdce a myseľ môjho námestníka na zemi a jeho verných spolupracovníkov. Prichádza úsvit a jar svätej Cirkvi, a to aj napriek tomu, že existuje anticirkev a jej zakladateľ Antikrist; napriek tomu, že existujú Luciferovi proroci a kňazi, armáda slobodomurárstva zložená z mnohých ohniviek a organizácií, ktoré im slúžia; napriek tomu, že existuje svetová „veľrada“, ktorá riadi satanovu cirkev na zemi, podriadila si vlády a bohatstvo a zdá sa, že všetko otrávila a že vedie svet k záhube.

Antikrist nie je Boh, nemôže nič stvoriť, ale chce zničiť to, čo stvoril Boh. Napodobňuje Boha, ničí, zraňuje, deformuje, otravuje jedom strachu, bolesti a smrti. Anticirkev je vo svojich štruktúrach, cieli a činnosti opakom pravej Cirkvi. Namiesto života je v nej smrť, namiesto pravdy – klamstvo, namiesto lásky – nenávisť, namiesto odpustenia – pomsta, namiesto slobody – zotročenie, namiesto pokory – pýcha, namiesto milosrdenstva – krutosť. Takto možno vymenovať všetky duchovné dobrá obsiahnuté v evanjeliu a poznať ich protiklady, ktoré sú obsahom učenia a pôsobenia tých, ktorí bojujú proti mojej Cirkvi, proti mo-jim milovaným trpiacim deťom.

Cesta k spáse vedie cez očistenie od satanského jedu prvotného hriechu sveta a každého dieťaťa tejto zeme. Bude dané očistenie, ktoré vynesie na svetlo Božej pravdy klamstvá synov tmy, a každý človek si bude musieť zoči-voči tejto pravde podľa svojej vôle vybrať alebo kráľovstvo môjho Otca, alebo večné odovzdanie sa otcovi lži. Svet bude oslobodený od pavučiny veľkej neviestky – cirkvi Antikrista a tých, ktorí mu spomedzi mojich detí slúžili.

Panna Mária je tá, skrze ktorú prichádza obroda mojej Cirkvi, aby zažiarila plným jasom Božej svätosti. Terajší čas si od detí pravdy vyžaduje hrdinskú vieru, nádej a lásku. Vo svetle modlitby a Božieho slova treba rozlišovať znamenia čias a plniť výzvy mojej matky a výzvy môjho milovaného služobníka Jána Pavla II., modliť sa a konať pokánie na úmysel záchrany mojich stratených detí (Słowo pouczenia 432).

† Ja tak ako moja matka, ktorá sa zjavila vo Fatime a v Medžugorí, vyzývam všetkých, aby sa obrátili, modlili a kajali, aby sa čo najviac ľudí a oblastí zeme zachránilo pred úplným zničením, o ktoré sa usiluje satan, zasievajúc do sŕdc ľudí nezhodu, nenávisť a agresiu.

Konajte pokánie a modlite sa za tých, ktorí podľahli nenávisti, a aj za ich obete. A dôverujte trojjedinému Bohu, aby vo vašich srdciach, slovách, ktoré vyslovujete, a skutkoch bol pokoj a láska. Len takto budete schopní čeliť ničivej vlne vzájomnej nenávisti a nezhody, aká sa valí cez svet a čoraz viac ho zaplavuje. Po vlne fašistickej a komunistickej totality je toto nové satanovo dielo, ktorému ide teraz o to, aby všetci bojovali proti všetkým, a využíva na to etnické, národnostné, náboženské a akékoľvek iné rozdiely.

Chráňte sa, aby ste nevyslovovali slová, ktoré rozsievajú nepokoj a rozdeľujú ľudí stavajúc jedného proti druhému. Vo svete aj v ľudských srdciach je čas zmätku, pretože svet a tí, ktorí vládnu štátom a hlásajú rôzne ideológie, prostredníctvom ktorých ovplyvňujú celú spoločnosť, pohrdli posolstvami, ktoré dostali, aby sa vrátili na Božiu cestu a spoločne sa modlili a konali pokánie.

Posolstvá pobádajúce k obráteniu prijali jednotlivci, ktorí sú šíriteľmi pokoja. Oni sú nádejou na záchranu pre mnohých z chaosu, ktorý sa začal a ktorý sa stupňuje napriek zdanlivým heslám a snahám o jednotu a pokoj.

Bez obrátenia – bez Boha nenastane zjednotenie ani pokoj. Práve naopak: nepokoj a nejednota budú narastať a šíriť sa bude to, čo sa deje v Juhoslávii, ktorá pohrdla výzvami mojej matky, ktorá sa tam zjavuje.

To, čo sa tam deje, má byť výstrahou pre svet, ktorému hrozí to isté, ba ešte viac, ak výzvy k obráteniu zostanú bez ozveny. Nech je to výstrahou a napomenutím pre každého, kto chce budovať svoj dom a život bez odovzdanosti Bohu, bez modlitby a bez žičlivosti voči iným ľuďom. Nech je to zároveň výzva k pokániu, modlitbe a skutkom milosrdenstva pre tých, ktorí zostávajú so mnou a chcú šíriť posolstvo lásky a pokoja. Amen (Słowo pouczenia 254).