Ježiš Kristus sestre Faustíne povedal, že Božie milosrdenstvo je nevyčerpateľné (porov. Denníček 692). Dejiny ponúkajú veľa svedectiev o tom, ako Ježiš vyslobodil tých, čo ho prosia o milosrdenstvo. Egyptskí kresťania, tzv. kopti, zažili osobitné Božie zmilovanie a spomienku naň si uchovávajú vo svojej ...

Pokrstení ľudia tvoria spoločnosti, ktoré sa riadia (alebo ktoré by sa mali riadiť) podľa zásad vychádzajúcich z evanjelia a z Tradície, ktorú v Cirkvi odovzdáva Duch Svätý. Ak platí, že myšlienky majú dôsledky v živote jednotlivcov a celých spoločností, o to viac to platí v prípade krstu ...