Pokrstení ľudia tvoria spoločnosti, ktoré sa riadia (alebo ktoré by sa mali riadiť) podľa zásad vychádzajúcich z evanjelia a z Tradície, ktorú v Cirkvi odovzdáva Duch Svätý. Ak platí, že myšlienky majú dôsledky v živote jednotlivcov a celých spoločností, o to viac to platí v prípade krstu ...