Ježišu, celkom sa ti odovzdávam, postaraj sa o všetko!

Uverejňujeme Novénu odovzdanosti, ktorú Ježiš naučil pátra Dolinda Ruotola. Na Slovensku je usporiadaná do deviatich dní, pôvodne však tento text nebol rozdelený, ale nadiktovaný ako celok.

1. Prenechajte mi svoje starosti
Prečo sa znepokojuješ? Prenechaj mi svoje starosti a všetko sa upokojí. Veru, hovorím ti: Každé pravdivé, slepé a úplné odovzdanie sa mi dosiahne to, čo si tak veľmi praješ, a vyrieši tvoje tŕnisté situácie.
„Ježišu, celkom sa ti odovzdávam, postaraj sa o všetko!“

2. Spiace dieťa
v matkinom náručí
Odovzdať sa mi neznamená hnevať sa, strachovať sa, prepadnúť zúfalstvu a potom sa obrátiť na mňa v modlitbe plnej nepokoja, aby som pomáhal. Odovzdať sa mi znamená pokojne zavrieť oči duše, odvrátiť myšlienky od ťažkostí a dovoliť, aby som ťa ja sám preniesol na druhý breh, ako keď matka prenáša spiace dieťa vo svojom náručí.
To, čo vás veľmi mätie a veľmi vám škodí, je vaše strachovanie, premýšľanie a túžba za každú cenu poradiť si so všetkým, čo vás trápi. Čo by som nespravil duši, ktorá sa na mňa obráti vo svojich duchovných a materiálnych potrebách, pozrie na mňa a povie: „Ty sa postaraj!“ a pritom zatvorí oči a upokojí sa.
„Ježišu, celkom sa ti odovzdávam, postaraj sa o všetko!“

3. Buď vôľa tvoja
Keď sa veľmi trápiš, dostaneš málo milostí, ale oveľa viac vtedy, ak sa mi v modlitbe ticho odovzdáš. V bolestiach sa modlíš, aby som ti tvoje utrpenie vzal, ale presne po-dľa tvojich predstáv… Obraciaš sa na mňa, no chceš, aby som sa prispôsobil tvojim predstavám. Si ako chorý, ktorý síce prosí lekára o liečbu, no sám predpisuje jej spôsob. Nerob to tak, ale modli sa, ako som ťa naučil v modlitbe Otče náš:
„Posväť sa meno tvoje“, to znamená: buď oslávený v tomto mojom probléme.
„Príď kráľovstvo tvoje“ znamená: nech všetko v nás a vo svete slúži budovaniu tvojho kráľovstva.
„Buď vôľa tvoja ako v nebi, tak i na zemi“ vyjadruje: konaj v tomto mojom probléme tak, ako je to lepšie pre môj večný a časný život. Keď mi skutočne povieš: „Buď vôľa tvoja“, čo znamená: „Ty sa postaraj“, vtedy zasahujem celou svojou všemohúcnosťou a riešim najťažšie situácie.
„Ježišu, celkom sa ti odovzdávam, postaraj sa o všetko!“

4. Ty sa postaraj
Vidíš, že situácia sa ešte viac zhoršuje, namiesto toho, aby sa zlepšovala? Neznepokojuj sa, zatvor oči a s dôverou mi hovor: „Buď vôľa tvoja, ty sa postaraj!“ Hovorím ti, že sa postarám, zasiahnem ako lekár, a ak to bude nutné, urobím aj zázrak.
Zdá sa ti, že tvoj stav sa aj tak zhoršuje? Neznepokojuj sa, zavri oči a povedz: „Ježišu, vezmi všetko do svojich rúk!“ Ubezpečujem ťa, že sa postarám.
„Ježišu, celkom sa ti odovzdávam, postaraj sa o všetko!“

5. Zavri oči
Ustráchanosť, nepokoj a premýšľanie nad dôsledkami nejakej veci sú proti odovzdanosti. Je to ako detská roztopašnosť, keď deti od matky žiadajú, aby sa starala o ich potreby, ale len tak, ako to ony chcú, a svojimi nápadmi a detinskými vrtochmi iba prekážajú matke v jej pomoci.
Zatvor oči a dovoľ, aby ťa niesla záplava mojej milosti; zavri oči a nechaj ma pôsobiť; zavri oči a svoj vnútorný pohľad nasmeruj celkom na mňa! Odvráť sa od myšlienok na budúcnosť ako od pokušenia.
Odpočívajte vo mne, verte v moju dobrotu a ja vám sľubujem na svoju lásku, že ak mi v tomto rozpoložení poviete: „Ty sa postaraj!“, ja sa o vás postarám, darujem vám útechu, oslobodím vás a budem vás viesť.
„Ježišu, celkom sa ti odovzdávam, postaraj sa o všetko!“

6. Zásah mojej lásky
A keď vás budem musieť viesť inou cestou, ako je tá, ktorú ste si predstavovali, potom vás budem vyučovať a nosiť vo svojom náručí, lebo neexistuje účinnejší liek ako zásah mojej lásky. Ja sa však postarám len vtedy, ak zatvoríte oči.
„Ježišu, celkom sa ti odovzdávam, postaraj sa o všetko!“

7. Pravá odovzdanosť
Nemôžeš spať, všetko chceš predvídať, na všetko prísť, všetko premyslieť, a tak sa spoliehaš na ľudské sily alebo, čo je ešte horšie, na ľudský zásah. To však prekáža mojim plánom, ktoré s tebou mám. Ako veľmi túžim po tvojej odovzdanosti, aby som ti mohol preukázať svoju dobrotu.
Ako veľmi ma zarmucuje, keď vás vidím znepokojených! Práve o to sa usiluje satan: chce vás znepokojiť, aby vás vymanil z pôsobenia mojej lásky, aby ste sa úplne oddali ľudskému mysleniu a konaniu.
Preto jedine mne dôveruj, odpočívaj vo mne, vo všetkom sa mi odovzdaj! Zázraky konám v takej miere, v akej sa mi odovzdáš, a nie v takej miere, v akej sa spoliehaš na seba. Zaplavím ťa pokladmi svojej milosti, len ak si v úplnej chudobe! Keď máš vlastné pramene pomoci, akékoľvek malé, alebo ak ich hľadáš, aj keď iba v niečom, si iba v ľudskej rovine a prenechávaš veciam prirodzený priebeh, ktorý satan tak často narúša.
„Ježišu, celkom sa ti odovzdávam, postaraj sa o všetko!“

8. Ja, tvoj Boh, sa postarám
Ani ten, kto všetko zvažoval a premyslel, neurobil zázraky, dokonca ani svätí. Len ten urobí božské veci, kto sa úplne odovzdá Bohu.
Keď vidíš, že všetko sa ešte viac zamotáva, zatvor oči duše a povedz: „Ježišu, vezmi všetko do svojich rúk!“ Rob to takto vo všetkých svojich ťažkostiach. A nemysli viac na to, lebo tvoja myseľ je obmedzená, ťažko spoznáš zlo, až mi napokon nebudeš takmer vôbec dôverovať.
Všetci to tak robte a uvidíte veľké, trvalé a tiché zázraky. Sľubujem vám to na svoju lásku. Ja, váš Boh, sa o to postarám. Uisťujem vás!
„Ježišu, celkom sa ti odovzdávam, postaraj sa o všetko!“

9. Neboj sa,
ja sa o všetko postarám
Vždy sa modli v tomto postoji a v tejto odovzdanosti a budeš mať veľký vnútorný pokoj a budeš zbierať veľa ovocia, a to aj vtedy, keď ti darujem milosť obety pokánia a lásky, ktorá so sebou prináša utrpenie. Zdá sa ti to nemožné? Zavri oči a z hĺbky duše hovor: „Ježišu, ty sa postaraj!“ Neboj sa, ja sa postarám. A ty budeš oslavovať moje meno tým, že sa celkom uponížiš.
Tvoje modlitby nemajú takú cenu ako jediný skutok dôvernej odovzdanosti. Neexistuje účinnejšia novéna než táto:
„Ježišu, celkom sa ti odovzdávam, postaraj sa o všetko!“

Zjednoťme sa s odovzdanosťou Panny Márie a spolu s ňou sa modlime: „Nech sa mi stane podľa tvojho slova.“