Urob poriadok vo svojej duši

Uverejňujeme úryvky rozhovorov štetínskej mystičky Alície Lenczewskej s Ježišom Kristom o podmienkach dobrej spovede. Prostredníctvom Alície nás Pán pozýva, aby sme sa s dôverou dieťaťa odovzdali uzdravujúcej moci pôsobiacej vo sviatosti pokánia.

Spytovanie svedomia

† Dieťa moje, spolu so mnou sa pozri do svojho srdca a v mojich očiach si prečítaj pravdu o sebe samej: o tvojom srdci a o tvojich skutkoch. Pros o moje milosrdenstvo s tebou…

Otče, čo je hriech?

† Odchod odo mňa.

Človek potom zostane sám?

† Človek nikdy nie je sám. Ak nie je so mnou, je s diablom, ktorý ho čoraz väčšmi priťahuje k sebe a robí ho závislým – najčastejšie nebadane, aby človeka nevystrašil…

† Čerpaj z mojich darov, ktoré som do teba vložil, a z možností, ktoré pre teba vytváram. Zamysli sa a preskúmaj, ako ich všetky využívaš na službu iným a na formovanie svojho vzťahu k ľuďom, k sebe samej a ku mne…

Neostávaj len pri vonkajších faktoch, ale vždy sa pozri na svoju túžbu, či sa zhoduje s mojou. Sú moje túžby pohnútkami tvojho srdca, žiješ nimi počas celého dňa? V ktorých chvíľach a situáciách na ne zabúdaš? Kedy ti bolo ťažko? Kedy ti bolo najťažšie? Čo ničí tvoju túžbu? Všimni si to, čo bolo pre teba najnebezpečnejšie, a odovzdaj mi to. Pros o pomoc moju matku, svätých a anjelov. Ľutuj a pros, aby som zdokonalil a doplnil obetu tvojho dňa, hodiny a chvíle.

Ľútosť nad hriechmi

Ako sa mám pripraviť na spoveď?

† Plač nad každým zachvením srdca, ktoré nebolo láskou.

Dieťa moje, skúmaj úmysly svojho srdca, či pochádzajú z mojej lásky, alebo z tvojho egocentrizmu. Dovoľ, aby na tvoje srdce pôsobili lúče mojej lásky, aby som ho takto ustavične liečil a zdokonaľoval.

† Svätosť duše a jej schopnosť ovládať telo sa získava prostredníctvom ľútosti, ktorá vyplýva z učenia kríža. Úprimná ľútosť a skrúšenosť vedú k zavrhnutiu vrtochov a vášní tela, mysle a srdca a umŕtvia všetko, čo dušu neposväcuje. K svätosti nedospejeme bez zotrvávania v hlbokej ľútosti a skrúšenosti, bez milovania Boha zo všetkých síl a milovania všetkého, čo stvoril.

Pevne predsavzatie polepšiť sa

Čo je v pokání najdôležitejšie?

† Autentická ľútosť a túžba polepšiť sa. Ľutovať zlé skutky bez toho, aby sme sa zároveň aktívne usilovali o nápravu, nemá hodnotu a nič to nezmení. Všetko v živote má totiž viesť k zmene k lepšiemu – k dokonalosti. Ak budeš žiť v ľútosti a v láske, tvoj život bude naplnený detskou jednoduchosťou, odovzdanosťou a dôverou a zároveň snúbeneckou láskou. Toto je dokonalá askéza a dokonalé zadosťučinenie a pokánie.

Bude ma pocit viny voči tvojej láske sprevádzať stále?

† Áno, lebo stále budeš hriešna. Pocit viny je veľmi osožný, ak zrodí vďačnosť voči môjmu milosrdenstvu a obdiv voči mojej láske. Horšie je, ak znechucuje a ubíja. Usiluj sa teda, aby bol tvoj pocit viny konštruktívny, približoval ťa ku mne a posilňoval v tebe lásku a vzťah so mnou.

Vyznanie hriechov

Čo je spoveď?

† Návrat, pri ktorom ti pomáham.

Čo je v nej najdôležitejšie?

† Túžba vrátiť sa, vôľa vrátiť sa a vzývanie mojej pomoci.

A čo spovedník?

† On je len nástroj. Nie je dôležité, aký je tento nástroj. Ja môžem použiť akýkoľvek nástroj tak, ako chcem. Výsledok, kvalita návratu závisí od človeka: od veľkosti jeho túžby, od jeho úprimnosti a dôvery. Ja to viem. Spovedník plní moju vôľu, ktorú vyjadruje spôsobom, ktorý je človek schopný prijať. Preto majú spovedníkove rady a odporúčania moc… Nie je dôležité, u koho sa spovedáš, ale to, čo prinášaš vo svojom srdci a čo kladieš predo mňa v prítomnosti človeka, ktorého ti na tú chvíľu dávam. Nie je dôležitá osoba spovedníka, ale tvoja láska a ľútosť.

Neskrývaj svoje slabosti, pretože skrytá slabosť ťa ovláda, zatiaľ čo vyjavenú slabosť ovládaš ty… Spovedať sa treba z nedostatku lásky v srdci, v myšlienkach a v pohľade na druhého človeka.

† Treba vymenovať jednotlivé hriechy: skutky srdca a mysle, ktorými si ma zranila priamo alebo ktorými si zranila nejakého človeka. Treba vymenovať aj zanedbania, ktorými si neprispela k rastu Božieho kráľovstva v dušiach (vo svojej duši, ako aj v dušiach iných). Treba si však všimnúť a vysloviť aj vnútornú príčinu spáchaného zla, ktorou je – všeobecne povedané – väčšia láska k sebe samému než ku mne a k blížnym. Čím je sebaláska väčšia, tým väčšie hriechy spôsobuje. Hriechy sú totiž prejavom egoizmu, pýchy a zlej sebalásky.

Siahni teda až k prameňu zla a priznaj si, že sa málo snažíš odovzdať mi seba samu a svoju dušu, ktorá je zranená dôsledkami dedičného hriechu; že málo túžiš prežívať svoj každodenný život so mnou a odovzdať sa Panne Márii v každej, aj v tej najdrobnejšej zlej náklonnosti.

Pri každom svojom úmysle, myšlienke a skutku sa zamysli, či chceš pomocou neho budovať Božie kráľovstvo alebo uspokojiť svoj egoizmus.

Zadosťučiniť Bohu a blížnym

† Túžba po pokání je popri túžbe po Bohu druhou zložkou lásky k Bohu. Má však jednu podmienku: umŕtvenie treba prijímať s radosťou a s láskou voči tým, prostredníctvom ktorých si skúšaná. Od toho závisí hodnota a účinnosť pokánia, ktoré je prostriedkom tvojho očistenia a očistenia tých, ktorým ho chceš vyslúžiť.

Pros o svetlo poznania pravdy a vyprosuj si milosrdenstvo so svojou úbohosťou. Nehnevaj sa, nechci si vydobýjať svoje práva, nedomýšľaj si zlo u iných a nespravodlivosť u Boha a u ľudí. Neobviňuj iných a neľutuj sa, že sa ti stala krivda.

Udelil som ti milosť a milosrdenstvo, pretože ťa chcem z tvojich slepých uličiek privolať späť na moju cestu. Ďakuj svojmu Bohu za milosť tohto privolania, za milosť ľútosti a skrúšenosti, za milosť zadosťučinenia, ktoré ti dávam. Urob poriadok vo svojej duši a pros ma, aby som z nej odstránil všetko, čo nie je čistou láskou k Bohu a k blížnym.