Skrývam sa v hostii

V predchádzajúcich číslach Milujte sa! sme predstavili Alíciu Lenczewskú (1934 – 2012), bývalú učiteľku, ktorá viedla hlboký vnútorný život. Duchovné denníky, ktoré napísala na žiadosť arcibiskupa Mons. Andrzeja Dzięgu, preskúmala teologická komisia, a vyhlásila, že sú v súlade s cirkevným učením. Uverejňujeme z nich teraz slová, ktoré Ježiš povedal o Eucharistii.

Čo je Eucharistia?

† Eucharistia je vzdávanie vďaky. Ustanovil som ju aj preto, aby ste mohli ďakovať a aby ste účasťou na nej rozvíjali v sebe postoj vzdávania vďaky. Celý váš život má byť naplnený vzdávaním vďaky a vďačnosťou. V tomto duchu sa so mnou rozprávajte a takto sa na mňa obracajte.

Všetko, čo máte a čím ste, je dar lásky odo mňa. Úplne všetko.

Aj napriek vašim vzburám a nevďačnosti vás stále milujem, čakám na váš návrat a ustavične obetujem seba samého, aby som vás zachránil. Je to večná obeta, pretože trvá stále. Je to pozačasová a nadčasová obeta. V nej žijete a v nej dýchate. Ona vás zachraňuje v každej chvíli vášho života.

Snažte sa poznávať pravdu o mne, túžte po nej. Spolu s týmto poznávaním bude vo vás rásť vďačnosť. Nevďačnosť je ovocie nevedomosti. Keby ste aspoň trochu poznali pravdu a dokázali do nej vniknúť, každý z vás by plakal pre svoju nevďačnosť.

Čo sa deje počas svätej omše?

† Počas svätej omše obetujem seba samého za vás a zároveň k vám prichádzam ako prvý, aby ste sa rozhodli pozvať ma do svojho života. Keď prijímate Eucharistiu, obetujem sa za vás vo vašich dušiach. Obetujem sa v duši každého, kto prichádza a prijíma moje telo. Ako máte odpovedať? Ďakovať a obetovať mi seba samých. Ja som vám dal všetko a očakávam od vás to isté.

Cieľom prijímania Eucharistie je stretnutie, pri ktorom sa dávame jeden druhému: ja tebe a ty mne. Je to vzor pre vaše medziľudské stretnutia. Dávať sa jeden druhému a prijímať sa navzájom v láske, vďačnosti a s odpustením, tak ako vás ja prijímam v láske a odpustení. Eucharistia ukazuje postoj k druhému človeku a zároveň je darom lásky, na ktorý možno odpovedať len vďačnosťou a láskou. Zmluva lásky.

Prečo sa Boh dáva človeku v Eucharistii?

† Eucharistia ukazuje postoj k druhému človeku a zároveň je darom lásky, na ktorý možno odpovedať len vďačnosťou a láskou.

Chcel som s vami zdieľať lásku – dávať a prijímať. Prijímať z potreby srdca, dobrovoľne a nezištne. Takúto lásku mi môže dať len človek – stvorenie slobodné vo svojom rozhodovaní, pretože ešte v plnosti nepozná a nezakúša veľkosť mojej krásy, lásky a šťastného života so mnou a vo mne. Skrývam sa, aby som vás nezotročil veľkosťou svojho daru. Chcem pre vás šťastie, aké si nik z ľudí nedokáže predstaviť a vopred precítiť.

Celé dejiny ľudstva a príbeh každého človeka vediem tak, aby ste sa pripravili na zjednotenie so mnou vo večnosti. Teraz sa môžete so mnou stretávať v modlitbe, pri rozjímaní o mojom živote, slove a znameniach, ktoré som vám dal a ktoré vám ustavične dávam. Najvýrečnejším znamením je moja prítomnosť v Eucharistii. Skrývam sa v hostii. Keď ju požívate, vaša duša sa stretáva so mnou živým a pravdivým, hoc skrytým pre myseľ a telesné zmysly.

Čím je hostia?

† Ľuďom, ktorí vo mňa veria, som dal znamenie, aby som im uľahčil stretnutie so mnou. Som v tomto znaku a prichádzam, keď ma volajú. Musia veriť, hoci nevidia. Ja sa skutočne skrývam pod spôsobom chleba a vína.

– Prečo?

† Skúška života je založená na viere. Treba dôverovať môjmu slovu, hoci oko nevidí a ucho nepočuje. Viera musí byť väčšia ako možnosti tela a zmyslov. Musí ich presahovať, vtedy je skutočne vierou. A na takej viere možno stavať.

Okrem toho treba prijať ľudskú malosť, nedokonalosť, neschopnosť. Telo obmedzuje – nedovoľuje vnímať a poznávať pravdu. Pravdu vám môžem zjaviť len ja prostredníctvom milosti. Čím väčšia je dôvera, tým väčšie sú milosti. Pravda sa dosahuje mysľou, ale ešte viac srdcom. Keď budeš túžiť a dôverovať, prídem a otvorím oči tvojej duše. Vtedy spoznáš a tvoje srdce zaplesá.

Čo sa deje pri premenení?

† Prichádzam spolu s anjelmi v sláve svojho Otca a obetujem svoje telo na oltári, tak ako som to predpovedal pri Poslednej večeri a ako som to vykonal na Golgote.

Obetujem ho pred ľuďmi a túžim, aby spolu s mojou obetou položili na oltár svoje srdcia – svoj osud.

Nechcem byť sám ako na Golgote. Aj teraz ľudia často stoja a pozerajú sa. Veľmi často kňaz láme moje telo s ľahostajnosťou Rimana, ktorý ma pribíjal na kríž. Povedz im, aby ma nezraňovali svojou ľahostajnosťou, aby sa ma svojím pohľadom a svojimi rukami dotýkali s väčšou jemnosťou a pochopením. Ja sa za nich ustavične obetujem na Golgote oltárov. Ja to všetko vidím a cítim.

Čím je sväté prijímanie?

† Zvelebením, aké prednášam Otcovi v tvojom srdci a v tvojej duši. Na tomto zvelebovaní sa musíš zúčastňovať vedome, musíš spojiť svoju obetu s mojou. Rob to zo všetkých svojich síl. Keď prijímaš Eucharistiu, spájaš sa so mnou v obete a pri zvelebovaní Boha Otca. Toto premieňa dušu a dáva jej moju moc.

S akým postojom máme prijímať Eucharistiu?

† Poznávať ma a dotýkať sa ma sa dá len milujúcim a dôverujúcim srdcom – srdcom dieťaťa. Čím väčšia je viera a láska, tým pevnejšie je zjednotenie so mnou a poznanie hlbšie.

Vyhýbaj sa bezmyšlienkovitému a ľahostajnému prijímaniu Eucharistie. Je to veľký hriech a znesvätenie mojej lásky a môjho daru zrodeného v krvi na Golgote.

Dieťa moje, ako veľmi sa musím skrývať, aby som nespálil tvoju dušu ohňom svojej lásky a aby som nezabil tvoje telo mocou svojej otcovskej nehy. Tak veľmi milujem a túžim byť milovaný.

Nevenuj pozornosť kňazovi, ktorý sprítomňuje moju obetu. Nepozoruj ho, nehodnoť ho. Nevyberaj si svätú omšu, ktorú slúži kňaz, ktorého máš rada. Neprichádzaj na moju obetu kvôli nemu. Prichádzaj len kvôli mne, aby si sa mi obetovala a aby si v Eucharistii prijala môj dar.

Zotrvávaj vo mne a buď bdelá. Konaj zadosťučinenie za ľahostajnosť mojich vyvolených. V nedeľu zakúšam veľa ponižovania, keď sa ma moji vyvolení počas svätej omše dotýkajú zatvrdnutým srdcom. Konaj zadosťučinenie za ich vnútorný chlad a prázdnotu, s akou ku mne pristupujú. Podávaj mi sladký nápoj svojej lásky, aby som necítil ocot zmiešaný so žlčou, akým ma mnohí ľudia napájajú.

Som smädný po láske svojich detí a ustavične volám z obetného stola: Žíznim. Túžim po vašich srdciach, aby som ich naplnil svojou láskou. Túžim po čistých srdciach, aby bola v nich iba moja láska.