Podstatou manželstva je veľká láska

„Manželstvo je vaše povolanie, ktoré pre vás vybral Boh. Je cesta, po ktorej máte kráčať celý život, aby ste dosiahli svoj cieľ,“ hovoril kardinál Karol Wojtyła v kázni pre manželov.

Prinášame celý text kázne budúceho svätého pápeža Jána
Pavla II.:

„Prísaha, ktorú manželia skladajú, je sviatosť. Samotný Boh skrze Ježiša Krista udelil Cirkvi moc rozhodnúť o manželstve dvoch kresťanov – muža a ženy. Manželstvo je vaše povolanie, ktoré pre vás vybral Boh. Je cesta, po ktorej máte kráčať celý život, aby ste dosiahli svoj cieľ. Cieľom ľudského života je spása, zjednotenie s Bohom. Vy, drahí manželia, máte tento cieľ dosiahnuť na ceste manželského života. Po tejto ceste ste chceli kráčať spolu s Bohom, preto ste začali sviatosťou.

Sviatosť manželstva spája dvoch ľudí, muža a ženu, špeciálnym putom. O sile tohto puta svedčia slová manželskej prísahy. Všetci si ju pamätáte: ‚Beriem si teba za manželku, beriem si teba za manžela a sľubujem pred všemohúcim Bohom, že ti budem verným manželom/manželkou a že ťa nikdy neopustím ani v šťastí ani v nešťastí, ani v zdraví ani v chorobe a že ťa budem milovať a ctiť po všetky dni svojho života.‘ Sľub – potvrdený prísahou: ‚Pred oltárom nášho Pána Ježiša Krista prisahám, že svoj manželský sľub dodržím. Tak mi Pán Boh pomáhaj.‘ (Slová manželského súhlasu a prísahy sú použité podľa slovenského obradu – pozn. red.)

Tieto slová vyjadrujú silu manželského puta. Neraz je potrebné vracať sa k týmto slovám, k tejto prísahe, aby puto, ktoré medzi vami vzniklo, drahí manželia, bolo silné: také silné, ako tieto kedysi vyslovené slová. Je potrebné vracať sa k týmto slovám mysľou, srdcom i vôľou preto, lebo v súčasnosti slovo nemá váhu: dokonca ani to slovo, ktoré spája dvoch ľudí. Preto ste povinní, vy, kresťanskí manželia, v sebe stále obnovovať moc týchto sviatostných slov. […]

Tieto slová pre nás kresťanov potvrdzujú nerozlučné manželské puto. Je to nádherné. Ak svetská móda našich čias hlása, že manželstvo možno rozdeliť, ide o rozklad. Hovorí sa o tom a hlása sa to v mene domnelého pokroku, v mene zdanlivej slobody. Veľkosť manželstva spočíva v jeho nerozlučnosti. Hovorí o láske, ktorá je rovnako silná ako manželské puto. Podstatou manželstva je totiž veľká láska – to je jeho najhlbší obsah. Veľkosť lásky sa meria podľa toho, či trvá do konca života. 

Podstatou manželstva je veľká láska. A práve táto veľká láska dáva právo plodiť, a táto veľká láska sa zároveň preveruje plodnosťou – životom, ktorý odovzdávame novým ľuďom, svojim deťom. Je to akýsi uzavretý celok, ktorý nie je možné rozdeliť. Nemôžeme oddeliť manželskú lásku vyjadrenú manželským spolužitím od plodnosti, od detí. Manželská láska je vo svojej prirodzenosti plodná, dáva život – a v tom spočíva jej veľkosť. Ak manželskú lásku odtrhneme od plodnosti, je to pre ňu ponižujúce, degraduje ju to, stráca svoj pravý význam, pravú hĺbku a pravú silu.

Keďže my kresťania máme na túto záležitosť vďaka Božiemu slovu a Božiemu zákonu taký jasný pohľad, usilujme sa zachovať celú pravdu o manželskej láske. A preto nech je láska kresťanských manželov láskou plodnou, nech je to láska, ktorú manžel a manželka vyjadrujú starostlivosťou o nový život, a to od prvej chvíle počatia: starostlivosťou o dieťa; pre človeka je to predsa tá najkrajšia úloha – dať život človeku a vychovať ho. Tá najkrajšia úloha pre spoločenstvo manželov, pre manžela a manželku: dať život deťom, vychovať ich, vytvoriť skutočné rodinné spoločenstvo.

Zamilujte si túto úlohu, drahí bratia a sestry, manželia. Nech po okraj napĺňa vašu myseľ, vaše srdce, vašu vôľu. Nech na nej pracujú vaše ruky i hlava. Neľutujte to množstvo starostlivosti, ktoré ste museli vynaložiť, neľutujte to sebazaprenie, tú obetu, pretože toto všetko svedčí o opravdivej láske. O každej láske, zvlášť manželskej a rodičovskej láske.

Kresťania si uvedomujú, aké sú ich manželské a rodičovské povinnosti. Žijeme v časoch, keď vo všeobecnosti vzrástlo povedomie človeka v rôznych oblastiach, a sme tí, ktorí ukazujú, čo znamená zodpovedné rodičovstvo. […] Usilujte sa v duchu učenia Cirkvi, ktorá je matkou a vychovávateľkou, žiť svoje rodičovstvo zodpovedne. 

Milujte deti, nebojte sa ich! Dieťa je najväčšie bohatstvo človeka, rodiny, národa, Cirkvi. Nezabúdajte na to, drahí manželia, mladí manželia. […] Začína sa objavovať hrozba, že nám toto najväčšie dobro bude chýbať. Najväčším dobrom pre národ je človek. Investujeme do rôznych vecí, inštitúcií, do práce – tým všetkým sledujeme nejaký cieľ. Najdôležitejšou investíciou je však investícia do človeka – a samotný človek.

Nech si kresťania, kresťanské manželstvá a rodiny dobre uvedomujú svoje povolanie a svoju zodpovednosť. Drahí bratia a sestry, často sa modlite, aby ste dobre splnili svoje manželské a rodičovské povolanie. […] Nech vám najsvätejšia Matka pomáha na tejto ceste, na ktorú ste sa vydali vstupom do manželstva.“ 

(kardinál Karol Wojtyła, kázeň vo farnosti Czyżyny, 16. februára 1975)

Hnutie čistých sŕdc manželov

Drahí manželia! Pán Ježiš vás veľmi povzbudzuje k tomu, aby ste odhaľovali poklad sviatosti manželstva a žili ním každý deň tak, ako o tom hovoril kardinál Karol Wojtyła. Neoceniteľnou pomocou vám v tom bude Hnutie čistých sŕdc manželov. Ak sa chcete stať členmi HČSM, je potrebné najprv pristúpiť k spovedi, prijať sväté prijímanie a následne sa pomodliť Modlitbu zverenia HČSM. Túto veľkú udalosť môžete oznámiť našej redakcii, aby sme vás zapísali do knihy HČSM a poslali vám špeciálne požehnanie. Modlitbu zverenia HČSM sa modlite každý deň a usilujte sa prenášať do svojho každodenného života všetky záväzky, ktoré sú v nej uvedené. To je ten najúčinnejší recept na akékoľvek manželské problémy a krízy.

Z celého srdca vás pozdravujem a žehnám vás. P. Mieczysław Piotrowski TChr

Modlitba zverenia Hnutia čistých sŕdc manželov

Pane Ježišu, ďakujeme ti, že nás miluješ bezhraničnou láskou, pričom si neváhal obetovať za nás svoj život. Ďakujeme ti, že nás tvoja láska chráni pred zlom, dvíha z najväčších pádov a uzdravuje z najbolestnejších zranení. Ďakujeme ti za tvoju prítomnosť vo sviatosti manželstva a za to, že u teba vždy nájdeme liek a silu prekonávať všetky ťažkosti a krízy. Preto ti odovzdávame svoju pamäť, rozum, vôľu, duše i telá spolu so svojou sexualitou. Sľubujeme, že sa budeme s tebou každý deň stretávať pri modlitbe a čítaní Svätého písma, v častom prijímaní Eucharistie a poklone Najsvätej-
šej sviatosti. Budeme pravidelne pristupovať k sviatosti zmierenia, nebudeme podliehať znechuteniu a bez otáľania vstaneme z kaž-
dého hriechu. Zaväzujeme sa, že nikdy nebudeme čítať, kupovať ani pozerať časopisy, internetové stránky, programy a filmy s pornografickým obsahom. Sľubujeme, že nebudeme používať nijaké antikoncepčné prostriedky a zriekame sa aj celého antikoncepčného
zmýšľania. Sľubujeme, že budeme vždy ochotní prijať každé dieťa, ktoré ty, Pane, chceš povolať k životu. Túžime byť pre svoje deti dobrými vychovávateľmi, ktorí im vlastným príkladom a svedectvom ukážu cestu k tebe.

Ježišu, uč nás systematicky pracovať na sebe, daj nám schopnosť ovládať svoje sexuálne vzrušenie a emócie. Uč nás nezištne milovať seba navzájom a naše deti. Prosíme ťa o odvahu každý deň odporovať zlu, vyhýbať sa akejkoľvek závislosti, predovšetkým drogám, alkoholu a cigaretám. Uč nás konať tak, aby najdôležitejšia v našom živote bola láska.

Panna Mária, naša Matka, veď nás po cestách viery až k samému žriedlu lásky – k Ježišovi. Podľa príkladu svätého Jána Pavla II.
sa ti odovzdávame: „Sme celí tvoji, Mária!” Tvojmu Nepoškvrnenému Srdcu zverujeme seba, všetko, čím sme, všetky kroky a chvíle nášho života. Amen.