Nebezpečné tarotové karty

Predpovedanie budúcnosti pomocou tarotových kariet či iných predmetov je vždy vážnym porušením prvého prikázania a prejavom nedostatočnej dôvery voči Bohu. Tento hriech otvára človeka pôsobeniu démonických síl.

Veštenie z tarotových kariet sa rozšírilo v 18. storočí okrem iných aj v slobodomurárskych bratstvách. Podľa slobodomurárov taroty pochádzajú zo staroegyptských náboženstiev, ale sú spájané aj so židovskou kabalou. Zlučujú viacero okultných a ezoterických tradícií. Na ich šírení sa podieľali už spomínaní slobodomurári, okultisti a satanisti. Tarotové karty sa nazývajú aj satanovou bibliou. Kňaz Aleksander Posacki hovorí: „V štruktúre tarotových kariet nájdeme nekresťanské, dokonca antikresťanské tradície, ktoré sa tam nenachádzajú náhodou. Zachovali sa a odovzdávajú sa prostredníct-vom symbolických systémov. Takto nahromadené zlé symboly vytvárajú istú silu, ktorú mnoho ľudí cíti. Symbol má v pôsobení týchto duchovných tradícií realistický charakter. Má vplyv na vedomie, mení ho a prakticky ho otvára neznámym silám. Táto symbolika má vovádzajúci (iniciačný) charakter. Odkazuje na špecifickú temnú spiritualitu.“ 

Exorcisti varujú

Kňazi exorcisti jednoznačne varujú pred veštením a delia sa o skúsenosti zo svojej služby. Kňaz Andrzej Grefkowicz, exorcista varšavskej arcidiecézy, vysvetľuje: „Schopnosť veštiť nepatrí medzi prirodzené schopnosti človeka […] a nepochádza ani od Boha […]. Kto teda vyhľadáva veštenie vrátane tarotových kariet, podáva ruku Zlému. […] Za jeho ,služby‘, žiaľ, musí draho zaplatiť. Cenou je trápenie v podobe útlaku, posadnutosti, niekedy je to choroba a nakoniec obmedzenie vlastnej slobody. Najhorším následkom je však skutočnosť, že prichádzame o vzťah s Bohom.“ 

Kňaz Grefkowicz vysvetľuje, že úroveň duchovného otroctva človeka závisí od toho, do akej miery si je osoba siahajúca po veštení vedomá, na koho sa v skutočnosti obracia. „Používanie tarotových kariet jasne ukazuje, že máme do činenia s diabolskými silami. V tomto prípade treba hovoriť o vedomom konaní a teda o závažnejších dôsledkoch. Tiež musím dodať, že u osôb, ktoré sa zaoberali tarotovými kartami, spálenie kariet zvyčajne nestačí na to, aby ukončili túto ,kapitolu‘ svojho života. Nie karty sú hlavnou príčinou zla, ale ten, kto sa za nimi ukrýva. V takýchto situáciách je často potrebná modlitba oslobodenia. Človek sa tiež musí vydať na cestu obrátenia, čiže sa musí obrátiť ku Kristovi.“

Kňaz Posacki, ktorý sprevádzal osobu túžiacu oslobodiť sa od tarotových kariet, zdôrazňuje, že v týchto praktikách sú prítomné špiritistické mechanizmy. „Istým spôsobom ide o dôveru v nesprávneho boha, o vzdávanie úcty božstvám,“ objasňuje kňaz.

Svedectvá bývalých vykladačiek tarotu

Niet pochýb o tom, že tarotové karty sú nástrojom zlého ducha. Svedectvá osôb, ktoré sa zaoberali týmto typom veštenia, túto skutočnosť potvrdzujú. Veronika odhaľuje mechanizmy pôsobenia Zlého, ktorým kedysi sama podľahla: „Nie sú to karty, ktoré konajú. Tie sú len nástrojom zotročenia človeka. Zlý duch je inteligentný, pozoruje, vie, v ktorej oblasti môže pôsobiť a kde určite dosiahne úspech. Koná tiež prostredníctvom iných ľudí. Môže niekoho zotročiť cez tretie osoby, pričom vytvára sieť závislostí. Používa pre nás viditeľný nástroj (čiže napríklad taroty) a všetky spôsoby, ktoré má k dispozícii, aj iných ľudí, aby dosiahol, že človek koná presne podľa jeho pokynov. Robí malé kroky, aby nebol odhalený. Preto človek, ktorý má tendenciu vyhľadávať veštenie pomocou tarotových kariet, dostane určité informácie, vďaka ktorým bude mať zlý duch priestor na to, aby pokúšal a klamal. Bude chcieť, aby takýto človek sadol ako mucha na lep a nebol schopný žiť bez tarotových kariet. Taroty sú manuálom, ktorý vytvoril zlý duch.“

Kasiina skúsenosť sa zozačiatku zdala byť pozitívna, no mala veľmi bolestný záver: „Moje dobrodružstvo s tarotmi trvalo päť-šesť rokov. Vtedy to ešte bolo dobrodružstvo. Ľudia prichádzali, zdravili ma, vždy sa na mňa usmievali a ja som im veštila. Škodila som však sama sebe, pretože to zničilo moju rodinu, ktorá sa nakoniec rozpadla. […] Stane sa, že človek je niekedy unavený a nechce vykladať karty – vtedy sa mu akoby prihovárajú: ,Vezmi nás! Vyber nás! Vylož, pozri sa! Možno sa niečo dozvieš!‘ Niekoľkokrát som vstala aj uprostred noci, keď pri mne akurát nebol manžel, lebo sme sa pohádali, a zisťovala som, ako ďalej žiť… Niekedy som sa trápila, ale pomaly ma to opantávalo a začala som tým byť posadnutá…“ Kasia sa nakoniec presvedčila, akú vysokú cenu musí človek zaplatiť, keď sa zahráva so zlými duchmi: „Žiaľ, tarotové karty ,sa mstia‘ tým, ktorí sa ich vzdajú. Príkladom môže byť môj život – rozbité manželstvo a moja utrápená dcéra.“

Celina, ktorá sa podelila so svojímvedectvom,ovoríriamo o tom, že k tarotom ju pobádal zlý duch: „Cítila som, že ma niečo začína kontrolovať a obmedzovať. To niečo mi nahováralo, že opäť nadviažem kontakt s ľuďmi, keď k nim pôjdem s tarotovými kartami – keď budem vedieť veštiť, získam si priateľov.“

„Vzťah“ s kartami

Existujú rôzne druhy tarotových kariet, ako aj rôzne spôsoby, ako ich vykladať. „Účinnosť“ veštenia závisí od osoby, ktorá vykladá karty, a od osoby, ktorá sa pýta. Nestačí sa oboznámiť so symbolikou jednotlivých kariet alebo naučiť sa ich interpretovať. Odborníci tvrdia, že nad kartami je potrebné meditovať, vážiť si ich, vytvoriť si s nimi „vzťah“ a uctievať ich. Vtedy sa predpovedané stane skutočnosťou a veštec dokáže karty lepšie a presnejšie vykladať. Ľudia, ktorí používali tarotové karty, si uvedomili, že v istej chvíli ich začali vnímať nie ako predmet, ale ako osobu. Začínajú „hovoriť“, človek je k nim stále viac pripútaný a stále viac od nich závislý. Dospeje do takého štádia, že nie je schopný robiť ani drobné rozhodnutia, vždy sa musí opýtať kariet. Ak majú byť karty účinné, rozhodujúce je to, aký má človek postoj. Ak kartám vzdáva úctu a vkladá do nich svoju dôveru, dostáva údajne pravdivé odpovede. Naopak tomu, kto karty berie na ľahkú váhu a neverí im, sa veštba nevydarí.

Odkiaľ toto poznanie pochádza?

Mohli by sme si myslieť, že vykladanie budúcnosti z náhodného uloženia kariet je zábava alebo podfuk. Niektorí vykladači tarotu však vedia o veciach, o ktorých by sa normálne nemali odkiaľ dozvedieť. Niektorí hovoria, že karty pôsobia vďaka moci duchov – ochrancov, duchovných sprievodcov, astrálnych bytostí atď. V skutočnosti sa za týmito kartami skrývajú démoni, ktorých jediným cieľom je zničiť vzťah človeka s Bohom. Prebúdzajú zvedavosť človeka a jeho túžbu odhaliť tajomstvá, vytvárajú dojem, že môže poznať budúcnosť, dokonca mať nad ňou moc, čím podnecujú pocit nadradenosti voči iným ľuďom. Toto poznanie a moc sa javia ako dobro, no zakrývajú duchovné nebezpečenstvo, do ktorého človek vstupuje. Zlí duchovia sú inteligentnejšie bytosti ako ľudia a ich jediným cieľom je priviesť človeka do zatratenia.

„Nebudeš mať iných bohov okrem mňa!“ (Ex 20, 3)

Veštenie je známe už od staroveku, preto sa vo Svätom písme nachádza mnoho úryvkov, ktoré tieto praktiky zakazujú, keďže sú v rozpore s vierou v jediného Boha. Už v prvých knihách Biblie nájdeme zákaz: „Neobracajte sa na duchov zomrelých, ani sa nevyzvedajte veštcov na niečo, lebo by ste sa nimi poškvrnili. Ja som Pán, váš Boh“ (Lv 19, 31). Aj slová ďalšej knihy sú jasné a mocné: „Keď vojdeš do krajiny, ktorú ti dá Pán, tvoj Boh, daj si pozor, aby si nenapodobňoval ohavnosti tamojších národov. Nech sa u teba nenájde nik, čo by svojho syna či dcéru prevádzal cez oheň, alebo kto by zisťoval osudy a pozoroval oblaky a znamenia, ani čarodejník, ani zaklínač, ani vyvolávač duchov, ani veštec, ani kto by sa dopytoval mŕtvych na pravdu. Lebo toto všetko sa protiví Pánovi a pre takéto hanebnosti ich vyženie pri tvojom príchode. Budeš dokonalý a bezúhonný pred Pánom, svojím Bohom. Tie národy, ktorých krajinu zaujmeš, počúvajú na vykladačov a veštcov, ale teba Pán, tvoj Boh, inak poučil“ (Dt 18, 9 – 14). 

Aj proroci upozorňovali na tento zákaz: „Veď toto hovorí Pán zástupov, Boh Izraela: Nech vás nezvedú vaši proroci, čo sú medzi vami, ani vaši veštci a nedajte ani na svoje sny, ktoré sa vám snívajú, lebo oni vám falošne prorokujú v mojom mene, ja som ich neposlal, hovorí Pán“ (Jer 29, 8 – 9); „Lebo modly hovoria ničotnosti a veštci vidia klam, hovoria márne sny, preludom utešujú“ (Zach 10, 2).

Evanjelista Matúš sprostredkúva slová Pána Ježiša, ktoré povedal počas pokúšania na púšti. Kristus odráža satanov útok, pričom sa odvoláva na prvé prikázanie: „Pánovi, svojmu Bohu, sa budeš klaňať a jedine jemu budeš slúžiť“ (Mt 4, 10). V Skutkoch apoštolov nájdeme príbeh, ktorý ukazuje, že za schopnosťou veštiť stojí zlý duch: „Keď sme sa šli zasa modliť, stretli sme akúsi dievčinu, ktorá mala vešteckého ducha a veštením prinášala svojim pánom veľký zisk. Chodila za Pavlom a za nami a vykrikovala: ,Títo ľudia sú služobníkmi Boha, Najvyššieho, a zvestujú vám cestu spásy.‘ A robila to mnoho dní. Pavla to dohnevalo, obrátil sa a povedal duchu: ,V mene Ježiša Krista ti rozkazujem, aby si z nej vyšiel!‘ A v tej hodine vyšiel. Keď jej páni videli, že im zanikla nádej na zisk, chytili Pavla a Sílasa a zavliekli ich na námestie pred vrchnosti“ (Sk 16, 16 – 19). 

Schopnosť veštiť dal žene zlý duch. Ten stratil svoje nadprirodzené schopnosti, keď ju od neho v mene Ježiša Krista oslobodili. Zlý duch hovorí pravdu o misii apoštolov, aby dokázal, že sa mu dá veriť. Takto zákerne koná aj dnes. Diabol chce presvedčiť človeka, že sa oplatí prijať od neho „pomoc“, a preto vytvára dojem, že dar veštiť pochádza od Boha a má slúžiť pre dobro ľudí.

Učenie Cirkvi

Cirkev, ktorá je verná učeniu Pána Ježiša, neustále varuje pred veštením a mágiou, pričom poukazuje na nepriaznivé účinky týchto praktík: „Boh môže zjaviť budúcnosť svojim prorokom alebo iným svätým. Ale správny postoj kresťana, čo sa týka budúcnosti, spočíva v tom, že sa s dôverou odovzdáva do rúk Prozreteľnosti a zrieka sa každej nezdravej zvedavosti v tomto ohľade. […] Treba odmietnuť všetky formy veštenia: uchyľovanie sa k satanovi alebo k zlým duchom, vyvolávanie mŕtvych alebo iné praktiky, o ktorých sa mylne predpokladá, že ,odhaľujú‘ budúcnosť. Používanie horoskopov, astrológia, čítanie z ruky, výklad predpovedí alebo osudov, jasnovidectvo a uchyľovanie sa k médiám prejavujú vôľu mať vládu nad časom, nad dejinami a nakoniec nad ľuďmi a zároveň túžbu nakloniť si skryté mocnosti. Sú v protiklade s úctou a rešpektom spojenými s láskyplnou bázňou, ktoré sme povinní mať jedine voči Bohu“ (KKC 2115, 2116). 

Držať sa čo najďalej od hriechu 

Tarotovéarty,rvkyeštenia a okultnú symboliku dnes môžeme vidieť dokonca v detských časopisoch a v počítačových hrách. V Poľsku a v mnohých iných krajinách je veštenie uvedené v zozname oficiálne zaregistrovaných zamestnaní. Ponuku takýchto služieb nájdeme aj vo virtuálnom svete, kde k nim máme jednoduchý prístup – ak chceme vešt-bu, stačí kliknúť myšou. Táto neraz nevinná zábava je však klamná. Ak človek porušuje Božie prikázania a žije v hriechu, nikdy mu to neprináša nič dobré. Jediným zdrojom dobra, šťastia a nadprirodzenej posväcujúcej milosti je Boh. V Ježišovi Kristovi je plnosť milosti a Božieho zjavenia. Z najvzácnejších duchovných pokladov, ktoré nájdeme v Kristovej cirkvi, môže čerpať každý: zo sviatosti Eucharistie a zmierenia, z čítania Svätého písma, z modlitby. Sú to prostriedky nevyhnutné pre duchovný rast a spásu každého človeka. Vďaka nim sa stále dejú najväčšie a najkrajšie zázraky v dejinách ľudstva. 

Zdroj: Demoniczne karty tarota (Diabolské tarotové karty), Monumen 2019