Meč svätého Michala Archanjela

Na objavenie tohto úžasného príbehu stačí ceruzka, pravítko a mapa Európy a Blízkeho východu. Spojenie siedmich bodov – od Írska po Izrael – vytvorí líniu, ktorá sa, nie náhodou, nazýva meč svätého Michala Archanjela. Tieto miesta na mape totiž ukazujú svätyne zasvätené vodcovi anjelského vojska.

Cesta svätého Michala

Zatiaľ čo v súčasnosti prežíva svoju renesanciu svätojakubská cesta v Španielsku (Camino de Santiago), iná, v stredoveku frekventovaná pútnická cesta vedúca svätyňami svätého Michala Archanjela, upadla do zabudnutia. Pútnici spočiatku putovali dvetisíc kilometrov po území dnešného Francúzska a Talianska, pričom svoju púť začínali v Mont Saint-Michel na normandskom pobreží, v polovici cesty navštívili sanktuárium Sacra di San Michele na severe Talianska a svoje putovanie zavŕšili na najznámejšom mieste zjavenia archanjela Michala – v talianskom Gargane. Postupne si pútnici uvedomili, že meč svätého Michala, nazývaný aj líniou svätého Michala, možno „predĺžiť“ pridaním ďalších dvoch chrámov: Saint Michael’s Mount v Anglicku a Μονή Αρχαγγέλου Μιχαήλ του Πανορµίτη (kláštor archanjela Michala Panormitis), ktorý sa nachádza na gréckom ostrove Symi. K uvedeným piatim miestam úcty k svätému Michalovi Archanjelovi pribudli neskôr ešte dva stredoveké kláštory: Skelling Michael v Írsku a Stella Maris v Izraeli (tento nemá v názve svätého Michala).

Väčšina z týchto svätýň je umiestnená na skalnatom, ťažko dostupnom vrchu. Podľa tradície sa s niektorými z nich spája mimoriadna prítomnosť kniežaťa anjelov. Vo Veľkej Británii sa v 5. storočí svätý Michal Archanjel zjavil rybárom, ktorých zachránil pred neodvratnou smrťou na mori. O tri storočia nato sa vo Francúzsku zjavil svätému biskupovi Aubertovi a požiadal ho, aby postavil kaplnku. Podobne to bolo v talianskej Sacrii, kde sa pustovník svätý Ján Vincent, ktorý si hlboko ctil knieža nebeského vojska, pustil na príkaz archanjela do výstavby kostola na vrchu.

Nezmenšujúc zásluhy týchto 
miest, z ktorých dve posledné sa stali sídlami benediktínskeho rádu a výrazne ovplyvnili kresťanskú tvár Európy, nijaké z nich nezohralo až takú významnú úlohu v živote Cirkvi ako svätyňa Monte Sant’ Angelo na vrchu Gargano. Tento kostol, ktorý je dodnes milostivým a živým miestom, navštevovali vladári, svätci aj pápeži. O tom, že tento kostol sa stal najdôležitejším miestom úcty k svätému Michalovi Archanjelovi na svete, rozhodli mimoriadne zjavenia, ktoré sa tam udiali koncom 5. storočia.

Jaskyňa zjavení v Gargane

V roku 490 prišiel k biskupovi Sipontu, blahoslavenému Vavrincovi, majiteľ pozemku, aby mu pod vplyvom silných emócií vyrozprával nevšednú udalosť. V ten deň mu ušiel býk, čo by nebolo vôbec zvláštne, keby po istom čase nenašiel toto zviera kľačať pred jaskyňou, ktorá sa nachádzala na vrchole kopca. Ba čo viac, keď spomenutý majiteľ vystrelil šíp z luku smerom k býkovi, šíp sa obrátil a muža zranil. Biskup uveril nezvyčajnému rozprávaniu muža a nariadil, aby sa obyvatelia mesta tri dni postili a modlili. Na záver tretieho kajúceho dňa sa blahoslavenému Vavrincovi zjavil anjel a povedal mu: „Som archanjel Michal, ktorý stojí pred Božou tvárou. Jaskyňa je zasvätená mne; ja ju strážim… Tam, kde sa otvára skala, budú ľuďom odpustené hriechy… Modlitby, ktoré tu budete prednášať Bohu, budú vypočuté. Choď do hôr a posväť tú jaskyňu, aby sa v nej konal kresťanský kult.“

Ešte pred slávnostným posvätením jaskyne sa tu úcta k svätému Michalovi upevnila vďaka víťazstvu obyvateľov Sipontu nad Germánmi, ktorí mesto obliehali. Archanjel pri svojom druhom zjavení sľúbil toto víťazstvo. Bitka sa odohrala 29. septembra, a preto slávime liturgickú slávnosť svätého Michala Archanjela práve v tento deň.

Samotný deň posvätenia jaskyne, ktoré sa uskutočnilo v roku 493 so súhlasom pápeža svätého Geláza, si obyvatelia zapamätali nielen vďaka anjelskému spevu, ktorý vychádzal zvnútra jaskyne a ktorý počuli všetci prítomní, ale aj vďaka slovám, ktoré svätý Michal Archanjel povedal blahoslavenému Vavrincovi, aby ho uistil, že on sám si túto jaskyňu vybral za svoje sídlo a že ju posvätil. O tom, že archanjel Michal osobitne chráni tento vrch, presvedčilo obyvateľov nové zjavenie anjelského kniežaťa v 17. storočí a s ktorým sa spája záchrana mesta pred morovou epidémiou.

Svätyňa na vrchu Gargano je dodnes miestom mnohých znamení a milostí, ktoré dostávajú pútnici, ktorí tam prichádzajú vo veľkom počte. Páter Tadeusz Musz CSMA vysvetľuje posolstvo z vrchu Monte Sant’ Angelo takto: „Stojí pred nami svätý Michal Archanjel a hovorí: ,Kto je ako Boh?‘ Toto je totiž význam jeho mena. Ukazuje nám, že život sa nedá budovať bez Boha… Archanjel Michal nám ukazuje, že Boh je silnejší ako náš hriech. Zároveň nám dáva nádej, že neexistuje nijaký problém, ktorý by sme s Božou pomocou nezvládli.“

Kto je svätý Michal Archanjel?

Spomienka na boj vyhratý pomocou archanjela Michala nie je náhodná. Tak v Starom, ako aj v Novom zákone je tento anjel predstavený ako vodca nebeského vojska a víťaz v boji proti satanovi (porov. Dan 12, 1; 
Zjv 12, 7 – 9). Práve svätý Michal vystúpil ako prvý proti Luciferovi, keď 
sa vzbúril proti Bohu. Preto sa v ikonografii zobrazuje s „vojenskými“ atribútmi: výzbrojou, ohnivým mečom, kopijou, štítom s nápisom „Quis ut Deus“ („Kto je ako Boh“), ako aj s premoženým drakom – 
symbolom diabla.

Poslanie vodcu nebeského vojska sa však neskončilo. Zlý duch je síce definitívne porazený a táto jeho porážka sa v plnosti ukáže na konci čias, avšak kým Lucifer existuje, snaží sa získať si ľudí. Svätý Ján Pavol II. to počas púte do svätyne na vrchu Gargano vysvetlil nasledovne: „Je pravda, že ,pekelné brány ju [Cirkev] nepremôžu‘, ako nás uisťuje Pán (Mt 16, 18), to však neznamená, že sme oslobodení od skúšok a boja proti úkladom Zlého. V tomto boji stojí archanjel Michal po boku Cirkvi, aby ju chránil pred každou zlobou sveta, aby veriacim pomohol odraziť útoky démona, ktorý ,obchádza ako revúci lev a hľadá, koho by zožral‘ (1 Pt 5, 8).“

Osobitnou pomocou v boji proti zlému duchu je takzvaný malý exorcizmus, čiže modlitba, ktorú pred 130 rokmi sformuloval pápež Lev XIII.: „Svätý Michal, archanjel, bráň nás v boji, buď nám ochrancom proti zlobe a úkladom diabla. Pokorne prosíme, nech mu Boh ukáže svoju moc. A ty, knieža nebeských zástupov, Božou mocou zažeň do pekla satana a iných zlých duchov, ktorí sa na skazu duší potulujú po svete. Amen.“

Pápež Lev XIII. a svätý Michal Archanjel

Páter Domenico Penchenino opisuje udalosť, ktorá viedla k vzniku tejto dnes veľmi známej modlitby, takto: „Raz ráno odslúžil pápež Lev XIII. svoju svätú omšu a v rámci vzdávania vďaky sa zúčastnil na druhej, ako to mal vo zvyku. V istej chvíli si prítomní všimli, že energicky zdvihol hlavu a potom pevne uprel zrak na niečo nad hlavou celebranta. Hľadel nehybne, bez pohnutia viečkami a na tvári sa mu zračili pocity strachu a údivu, pričom menil farbu aj črty tváre. Udialo sa v ňom niečo mimoriadne a veľké… Nakoniec, keď sa akoby vrátil k sebe, urobil ľahký, zato však energický pohyb rukou a vstal. Odišiel do svojej súkromnej knižnice. Jeho najbližší spolupracovníci sa rýchlo vybrali za ním. Jemne sa ho opýtali: ,Svätý Otče, necítite sa dobre? Potrebujete niečo?‘ Odvetil: ,Nič, nič,‘ a zatvoril sa v izbe. Po polhodine dal zavolať sekretára Kongregácie pre posvätný kult, podal mu lístok papiera a prikázal mu vytlačiť text, ktorý bol na ňom napísaný, a rozposlať ho všetkým biskupom sveta. Čo bolo na lístočku? – Modlitba, ktorú sa spolu s veriacimi modlíme po svätej omši a ktorá obsahuje úpenlivú prosbu ku ,kniežaťu nebeských zástupov,‘ aby zahnal satana do pekla.“ Lev XIII. sa neskôr priznal, že uvidel démonov a počul ich krik, rúhanie a hrozby, že zničia Cirkev. Pápežovo dramatické videnie bolo však plné istoty, že diabol definitívne a úplne prehrá.

Po stopách svätých

V priebehu storočí zakúsili moc svätého Michala mnohí svätci. V roku 1224 svätý František z Assisi prijal počas pôstu ku cti archanjela Michala (ktorý si konal od 14. augusta do 29. septembra) stigmy od serafína, ktorým bol podľa františkánskych komentátorov práve svätý Michal.

Nebeského posla videla aj svätá Faustína, ktorá pri dátume 29. septembra 1936 napísala: „Na sviatok svätého Michala, archanjela, som videla pri sebe tohto vodcu, ktorý mi povedal tieto slová: ,Pán mi prikázal, aby som sa o teba zvlášť staral. Vedz, že zlo ťa nenávidí, ale neboj sa. Kto je ako Boh!‘ A zmizol. Zakúšam však jeho prítomnosť a pomoc“ (Denníček 706).

Takisto Páter Pio, ktorého diabol zvlášť nenávidel, volal na pomoc svätého Michala Archanjela. Kapucín mal vo zvyku pýtať sa veriacich, ktorí k nemu prichádzali, či už boli v neďalekej svätyni na vrchu Gargano. Ak odpovedali negatívne, rehoľník ich povzbudil, aby navštívili Monte Sant’ Angelo a pomodlili sa tam. „Choďte pozdraviť svätého Michala,“ hovorieval Páter Pio.
Nie všetci majú možnosť osobne navštíviť svätyňu svätého Michala v Taliansku alebo jeden zo siedmich kostolov, ktoré tvoria meč archanjela, ale zato každý môže zakúsiť ochranu toho, ktorého v litániách nazývame „sila bojujúcej Cirkvi“ a „najistejšia pomoc“. Využívajme pomoc vodcu nebeských zástupov a slovami modlitby Leva XIII. ho volajme vo chvíľach pokušení. Predovšetkým sa však usilujme žiť v milosti posväcujúcej a v spoločenstve s Bohom. Veď „kto je ako Boh“!


Modlitba k svätému Michalovi Archanjelovi

Svätý Michal, archanjel, bráň nás v boji, buď nám ochrancom proti zlobe a úkladom diabla. Pokorne prosíme, nech mu Boh ukáže svoju moc. A ty, knieža nebeských zástupov, Božou mocou zažeň do pekla satana a iných zlých duchov, ktorí sa na skazu duší potulujú po svete.

Amen.